Obec Mníchova Lehota
Dôležité kontakty

Telefón: +421326486124

E-mail: starosta@mnichovalehota.sk

IČ: 00311774

DIČ: 2021079753

Adresa:
Mníchova Lehota 90
913 21 Mníchova Lehota

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín IBAN: SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001

SWIFT: KOMASK2X

Elektronická schránka:

Obecný úrad
Úradné hodiny

Po 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Ut 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
St 7:30 – 12:00 | 12:30 – 16:30
Št 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Pi 7:30 – 12:00 | 12:30 – 13:30


Obedňajšia prestávka
12:00 – 12:30


Zberný dvor:

So 8:00 – 11:00

Na zmenu otváracích hodín zberného dvora budú občania vopred upozornení

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Cintorín

Cintorínske poplatky

8. 11. 2018 10:36

1. Cintorínske poplatky sú na území obce Mníchova Lehota určované podľa plošnej rozlohy hrobu sú stanovené pre všetky časti miestneho cintorína A, B, C nasledovne:

Základný poplatok na 20 rokov:

 • hrob, hrobka 100,– €
 • dvojhrob 200,– €
 • trojhrob 300,– €
 • štvorhrob 400,– €

Predlžovací poplatok na 10 rokov:

 • hrob, hrobka 20,– €
 • dvojhrob 40,– €
 • trojhrob 60,– €
 • štvorhrob 80,– €

2. Cena za prenájom obcou vybudovaného hrobového miesta v časti D miestneho cintorína nasledovne:

 • za 1-hrobku 300,– € + poplatok na 20 rokov 100,– €
 • za 2-hrobku 605,– € + poplatok na 20 rokov 100,– €
 • za 3-hrobku 808,– € + poplatok na 20 rokov 100,– €

3. Cena za prenájom obcou vybudovaného miesta v urnovom háji nasledovne:

 • za urnové miesto 390,– € + poplatok na 20 rokov 50 ,– €

Predlžovací poplatok na 10 rokov: 20,– € Nápis na epitafnú dosku si nájomca zabezpečí sám.

4. Rozptýlenie na rozptylovej lúke je bezodplatné. Cena za obcou realizovaný nápis na epitafnú dosku pri rozptylovej lúke je 100,– €. Pri ďalšom predlžovaní nájmu bude platiť už len cintorínsky poplatok podľa platného Prevádzkového poriadku obce. Prenájom domu smútku: 10,– €/deň.

Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota

Upozornenie

8. 11. 2018 9:02

Správca cintorína Obec Mníchova Lehota upozorňuje občanov, že na prepožičaných hrobových miestach môžu vykonávať oprávnené osoby (nájomcovia hrobových miest) alebo osoby im blízke alebo objednaní zamestnanci jednoduché práce potrebné na udržovanie miesta a jeho skrášľovanie. Väčšie zásahy do hrobového miesta (vykopanie hrobu, hrobky, vymurovanie hrobky) môže nájomca hrobového miesta vykonávať len so súhlasom správcu cintorína. Firma, ktorá uskutočňuje výkopové práce je povinná zabezpečiť likvidáciu akéhokoľvek odpadu, zeminy a kamenia na vlastné náklady. Prepožičiavanie Domu smútku zabezpečuje výhradne Obec Mníchova lehota. Kľúč od Domu smútku sa nachádza na Obecnom úrade v Mníchovej Lehote. V čase pracovného voľna kontaktujte starostu obce Mgr. Jozefa Kováča na tel. č. 032/64 86 077. Číslo hrobu, do ktorého sa vkladajú pozostatky zomrelého je potrebné kvôli správnej evidencii nahlásiť na obecnom úrade osobne alebo telefonicky na tel. č. 032/64 86 150.

Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota

Správanie sa na pohrebisku

8. 11. 2018 9:00

Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta. Zakazuje sa na pohrebisku fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk a vykonávať iné činnosti, ktoré sú v nesúlade s pietou miesta. Občania sú povinní starať sa o hroby svojich príbuzných a okolie týchto hrobov. Odpadky a iné predmety (kahance, suché kytice, vence) sa môžu odkladať len do pristavených kontajnerov. Vázy, poháre a iné predmety sa nesmú odkladať za náhrobky, pretože prekážajú pri úprave cintorína (kosení).

Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota

Ako postupovať pri úmrtí v rodine

8. 11. 2018 8:55

Vraví sa, že smrť je súčasťou života. Nik sa jej nevyhne. V neľahkej chvíli, keď Vás navždy opustí Váš príbuzný alebo blízka osoba a keď žiaľ a emócie prevládajú nad praktickým zmýšľaním, si Vám dovoľujeme poskytnúť základné informácie a odporúčania, ako postupovať pri vybavovaní poslednej rozlúčky s Vašim zosnulým príbuzným.

Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota
Prílohy k hláseniu
Ako postupovať ak niekto v rodine umrie.docx 18.31 kB Stiahnuť

Prevádzkový poriadok pohrebiska

6. 11. 2018 15:00

Prevádzkový poriadok obce Mníchova Lehota o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Mníchova Lehota (ďalej len „prevádzkový poriadok pohrebiska“) upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska na území obce Mníchova Lehota

Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota
Prílohy k hláseniu
Prevádzkový poriadok pohrebiska 2015.doc 83 kB Stiahnuť
  Prosím čakajte...