Obec Mníchova Lehota
Dôležité kontakty

Telefón: +421326486124

E-mail: starosta@mnichovalehota.sk

IČ: 00311774

DIČ: 2021079753

Adresa:
Mníchova Lehota 90
913 21 Mníchova Lehota

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín IBAN: SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001

SWIFT: KOMASK2X

Elektronická schránka:

Obecný úrad
Úradné hodiny

Po 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Ut 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
St 7:30 – 12:00 | 12:30 – 16:30
Št 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Pi 7:30 – 12:00 | 12:30 – 13:30


Obedňajšia prestávka
12:00 – 12:30


Zberný dvor:

So 8:00 – 11:00

Na zmenu otváracích hodín zberného dvora budú občania vopred upozornení

Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo

Aktuálne oznamy

Archív

História

Vznik spoločenstva

 ·         Dňa 10. júla v roku 1931 na základe Kúpno – predajnej zmluvy došlo medzi zástupcami „Trenčianskych obyvateľov“ a zástupcami „Urbárskej obce Mníchova Lehota“ k odpredaju parciel, ktoré tvorili následný majetok Urbárskej obce Mníchova Lehota.

·         Majetok tvoril výmeru 234 katastrálnych jutár a 1160 štvorcových siah a bol odkúpený za sumu 280 939, 20 Korún československých.

·         Zmluva nadobudla právoplatnosť 1. januára 1931. Prvým predsedom spoločnosti bol Jozef Zovčák. Súčasťou kúpno – predajnej zmluvy je „ Podielový menoslov bývalých urbarialistov“ v počte 165 členov.

 

Prechod vlastníctva spoločnosti do vlastníctva JRD Mníchova Lehota a Štátnych lesov

·         Urbárska spoločnosť na odkúpených nehnuteľnostiach hospodárila sama až do znárodnenia v roku 1948, kedy nehnuteľný majetok začali spravovať štátne lesy

( doklad o tom nemáme).

·         Pasienková spoločnosť existovala pravdepodobne dávnejšie. Doklady o jej vzniku nie sú k dispozícii. Existuje však Zápisnica zo dňa 25. marca 1959, kde sa konštatuje medzi zástupcami

o ONV OPLVH

o MNV Mníchova Lehota

o Pasienkového spoločenstva Mníchova Lehota

o JRD Mníchova Lehota,

že na základe Zákona SNR č. 81/1949 dáva ONV OPLVH výpoveď z hospodárenia na svojom majetku Pasienkovému spoločenstvu Mníchova Lehota v prospech  JRD Mníchova Lehota a to dňom jeho založenia t.j. 30. októbra 1958. JRD Mníchova Lehota prevzalo zároveň menný zoznam členov Pasienkovej spoločnosti Mníchova Lehota, Stanovy spoločnosti, všetok hnuteľný aj nehnuteľný majetok ako aj vkladnú knižku na sumu 17 153,20 Kčs – čo boli príspevky členov spoločnosti.

Zmluva o založení Urbárskej a pasienkovej pozemkovej spoločnosti + Stanovy. Vzniká jedna spoločnosť zlúčením Urbáru a Pasienkovej spoločnosti, nakoľko ide v podstate o tých istých ľudí. 

·         Na základe politických zmien – revolúcie, ktorá prebehla v našom štáte v roku 1989 – naskytla sa možnosť prihlásiť sa späť k svojmu majetku a požiadať o jeho navrátenie. Jedná sa teda o nehnuteľný majetok, ktorý bol v minulosti prepadnutý v prospech štátu. Bolo tak urobené zo strany bývalých „Urbarialistov“ ako aj zo strany členov bývalého Pasienkového spoločenstva. Z dostupných archívnych materiálov boli v roku 1992 obnovené pôvodné zoznamy vlastníkov Urbariátu ako aj Pasienkovej spoločnosti upravené na základe právoplatných dedičských konaní o nových vlastníkov.

·         Po skompletovaní zoznamov vlastníkov pôvodných spoločností bolo 10. decembra 1993 zvolané Valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom bolo dohodnuté, že vznikne jedna spoločnosť s názvom: „Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Mníchova Lehota“, ktorá zlúči vlastníkov do jednej organizácie. Boli schválené dva základné dokumenty a to :

o Zmluva o založení spoločnosti

o Stanovy spoločnosti

Prvý výbor novovzniknutej spoločnosti tvorili:

o Ján Kováč

o Ján Drha

o Ján Lipták

o Štefan Hrnčár

o Štefan Bachynec

o Rudolf Bielik

o Rudolf Kováč

·         2. decembra 1996 bol Notárskou zápisnicou majetok, ako aj zoznam členov novovzniknutej Urbárskej a pasienkovej pozemkovej spoločnosti Mníchova Lehota osvedčený.

Dňa 16. augusta 1997 bola UaPPS Mníchova Lehota zapísaná do registra pozemkových spoločenstiev  s právnou subjektivitou na Okresnom úrade v Trenčíne.

Kontakty

Poštová adresa spoločenstva: Mníchova Lehota 2, 913 21
Mailová adresa: cernachov@gmail.com

Mobil:  0948 002 770

  Prosím čakajte...